سطل زباله کونیک بین یا سطل گلدانی تک سایز و 11 لیتری است

طول 39

عرض 32

مشحصات سطل زباله کونیک بین