سطل زباله کونیک بین یا سطل گلدانی تک سایز و 11 لیتری است

 

مشحصات سطل زباله کونیک بین