021-77702919
سطل زباله استیل سبلان 30 لیتری 30.5*64 – آکا

سطل زباله استیل سبلان 30 لیتری 30.5*64 – آکا

سطل زباله آکا مدل سبلان 30 لیتری  سطل زباله آکا الکتریک مدل سبلان گنجایشی 30 لیتری دارد و برای فضاهایی مانند اداره‌ها و آشپزخانه‌های خانگی‌ طراحی شده است؛ بنابراین اگر خانواده پرجمعیتی دارید نیز می‌توانید این مدل به‌نسبت بزرگ را تهیه و استفاده کنید. بدنه از استیل...
سطل زباله استیل سبلان 16 لیتری 30.5*35 – آکا

سطل زباله استیل سبلان 16 لیتری 30.5*35 – آکا

سطل زباله آکا مدل سبلان 16 لیتری سطل زباله آکا مدل سبلان گنجایشی 16 لیتری دارد و برای فضاهایی مانند اداره‌ها و آشپزخانه‌های خانگی‌ طراحی شده است؛ بنابراین اگر خانواده پرجمعیتی دارید نیز می‌توانید این مدل به‌نسبت بزرگ را تهیه و استفاده کنید. بدنه از استیل ضد‌زنگ ساخته...
سطل زباله استیل سبلان 20 لیتری 30.5*64 – آکا

سطل زباله استیل سبلان 20 لیتری 30.5*64 – آکا

سطل زباله آکا مدل سبلان 20 لیتری سطل زباله آکا مدل سبلان گنجایشی 20 لیتری دارد و برای فضاهایی مانند اداره‌ها و آشپزخانه‌های خانگی‌ طراحی شده است؛ بنابراین اگر خانواده پرجمعیتی دارید نیز می‌توانید این مدل به‌نسبت بزرگ را تهیه و استفاده کنید. بدنه از استیل ضد‌زنگ ساخته...
سطل زباله استیل سبلان 25 لیتری 30.5*53 – آکا

سطل زباله استیل سبلان 25 لیتری 30.5*53 – آکا

سطل زباله آکا مدل سبلان 25 لیتری  سطل زباله آکا مدل سبلان گنجایشی 25 لیتری دارد و برای فضاهایی مانند اداره‌ها و آشپزخانه‌های خانگی‌ طراحی شده است؛ بنابراین اگر خانواده پرجمعیتی دارید نیز می‌توانید این مدل به‌نسبت بزرگ را تهیه و استفاده کنید. بدنه از استیل ضد‌زنگ ساخته...