سطل زباله استیل شوت بین 45 لیتری – اکاالکتریک

سطل زباله استیل شوت بین 45 لیتری – اکاالکتریک

سطل زباله استیل شوت بین 45 لیتری – اکاالکتریک سطل زباله شوت بین 45 لیتری یک سطل زباله بسیار شیک برای استفاده در فرودگاه ها – ادارات – شرکت ها – سازمانها – بیمارستانها – بانکها – لابی هتل ها و برج ها و سرویس بهداشتی منازل میباشد در این مدل...
سطل زباله استیل شوت بین 40 لیتری – اکاالکتریک

سطل زباله استیل شوت بین 40 لیتری – اکاالکتریک

سطل زباله استیل شوت بین 40 لیتری – اکاالکتریک سطل زباله شوت بین 40 لیتری یک سطل زباله بسیار شیک برای استفاده در فرودگاه ها – ادارات – شرکت ها – سازمانها – بیمارستانها – بانکها – لابی هتل ها و برج ها و سرویس بهداشتی منازل میباشد در این مدل...
سطل زباله استیل شوت بین 40 لیتری – اکاالکتریک

سطل زباله استیل شوت بین 38 لیتری – اکاالکتریک

سطل زباله استیل شوت بین 38 لیتری – اکاالکتریک  سطل زباله شوت بین 38 لیتری یک سطل زباله بسیار شیک برای استفاده در فرودگاه ها – ادارات – شرکت ها – سازمانها – بیمارستانها – بانکها – لابی هتل ها و برج ها و سرویس بهداشتی منازل میباشد در این مدل...
سطل زباله استیل شوت بین 45 لیتری – اکاالکتریک

سطل زباله استیل شوت بین 30 لیتری – اکاالکتریک

سطل زباله استیل شوت بین 30 لیتری – اکاالکتریک سطل زباله شوت بین 30 لیتری یک سطل زباله بسیار شیک برای استفاده در فرودگاه ها – ادارات – شرکت ها – سازمانها – بیمارستانها – بانکها – لابی هتل ها و برج ها و سرویس بهداشتی منازل میباشد در این مدل...