021-77702919

بررسی مهمترین عوامل خطرساز در سبزی خردکن های خانگی – اکا

چند سالیست که استفاده از سبزی خردکنهای خانگی در بین خانواده های ایرانی رواج یافته و از اینرو تعداد تولیدکنندگان این وسیله نیز بسرعت افزایش یافته است. بررسیها نشان می دهد که بسیاری از این تولیدکنندگان ، در شرایط نامطلوب استاندارد و بدون درنظر گرفتن سیستمهای ایمنی لازم، اقدام به تولید این محصول نموده و متاسفانه آمار تکان دهنده ای از قطع انگشتان و زخمی شدن دست کاربران این وسیله در چندسال گذشته وجود دارد.

سبزی خرد کن آکاالکتریک

همگام با پیگیریهای بی وقفه سازمان ملی استاندارد ایران در راستای تولید استاندارد و ایمنی این وسیله ،در این مبحث قصد داریم تا مهمترین ویژگیهای یک سبزی خردکن استاندارد را نشان دهیم. 

مهمترین مشخصه یک سبزی خردکن استاندارد ، استفاده از سوئیچ قطع بایاس در سیستم راه انداز آن می باشد. به زبان ساده تر ، سیستم الکتریکی کارکرد آن بگونه ای باشد که فقط درصورت بسته شدن در و دریچه های ورودی وخروجی سبزی ، موتور روشن شده و شروع بکار نماید. این سیستم ایمنی باید به گونه ای طراحی شده باشد که تحت هیچ شرایطی حتی درصورت خطا یا اشتباه مصرف کننده ، هنگامی که احتمال تماس دست و انگشتان با تیغه های دستگاه وجود دارد، موتور روشن شود.

متاسفانه تعداد قابل توجهی از سبزی خردکن های موجود در بازار فاقد هرگونه سیستم حفاظتی در بخش در و دریچه خروج سبزی می باشند.

بررسی نتایج آزمون سبزی خردکنهای نمونه برداری شده از سطح بازار ایران تا اردیبهشتماه سال جاری  در آزمایشگاه آروین آزمای سرمد ، متاسفانه نمایشگر وضعیت نگران کننده ایمنی این وسیله می باشد.

 الف) 75% از نمونه ها فاقد هرگونه سیستم حفاظتی در بخش در و دریچه خروج سبزی  ، آزمون شده اند .

ب)  15% از نمونه ها دارای سیستم حفاظتی ایمنی در از بالا هستند اما در خصوص امکان دسترسی به تیغه ها از دریچه خروجی سبزی ، فاقد تمهیدات لازم بوده و یا از روشهای غیر قابل قبولی استفاده کرده اند.

ج) تنها نزدیک به 10% از برندهای تجاری موجود در بازار در این خصوص دارای طراحی قابل قبولی بوده و آزمونهای مربوطه را پاس می کنند.  

در تصویر زیر ،سبزی خردکن مورد آزمون فاقد سیستم حفاظتی در دریچه خروجی سبزی می باشد